HENNGE 成為 2024 臺灣資安大會白金級及 Brand Day 贊助商

活動日期
2024.5.14 (二) - 2024.5.16 (四)
活動地點
台北南港展覽館2館 (TaiNEX 2)
攤位編號
C301
Brand Day 議程時間及資訊
2024.5.15 (三) 14:00 - 14:30 一樓 1A 展區會議室
企業該如何運用 IT 保護個資?個資法令概況解析及建議

2024.5.15 (三) 14:45 - 15:15 一樓 1A 展區會議室
實現企業雲端身分驗證資安, HENNGE One IdP 體驗

2024.5.15 (三) 15:45 - 16:15 一樓 1A 展區會議室
一招搞定郵件備份過濾 DLP, HENNGE One Email Security 體驗

2024.5.15 (三) 16:30 - 17:00 一樓 1A 展區會議室
VPN 有危險了嗎?2024 勒索軟體風險近況及防範方法
主辦單位